COMPLIMENTARY EU SHIPPING OVER 90 EUROS
COMPLIMENTARY SAMPLES WITH EVERY ORDER
15% OFF FOR SIGNING UP TO OUR NEWSLETTER
COMPLIMENTARY EU SHIPPING OVER 90 EUROS
COMPLIMENTARY SAMPLES WITH EVERY ORDER
15% OFF FOR SIGNING UP TO OUR NEWSLETTER
COMPLIMENTARY EU SHIPPING OVER 90 EUROS
COMPLIMENTARY SAMPLES WITH EVERY ORDER
15% OFF FOR SIGNING UP TO OUR NEWSLETTER
COMPLIMENTARY EU SHIPPING OVER 90 EUROS
COMPLIMENTARY SAMPLES WITH EVERY ORDER
15% OFF FOR SIGNING UP TO OUR NEWSLETTER
COMPLIMENTARY EU SHIPPING OVER 90 EUROS
COMPLIMENTARY SAMPLES WITH EVERY ORDER
15% OFF FOR SIGNING UP TO OUR NEWSLETTER
COMPLIMENTARY EU SHIPPING OVER 90 EUROS
COMPLIMENTARY SAMPLES WITH EVERY ORDER
15% OFF FOR SIGNING UP TO OUR NEWSLETTER
COMPLIMENTARY EU SHIPPING OVER 90 EUROS
COMPLIMENTARY SAMPLES WITH EVERY ORDER
15% OFF FOR SIGNING UP TO OUR NEWSLETTER
COMPLIMENTARY EU SHIPPING OVER 90 EUROS
COMPLIMENTARY SAMPLES WITH EVERY ORDER
15% OFF FOR SIGNING UP TO OUR NEWSLETTER
COMPLIMENTARY EU SHIPPING OVER 90 EUROS
COMPLIMENTARY SAMPLES WITH EVERY ORDER
15% OFF FOR SIGNING UP TO OUR NEWSLETTER
COMPLIMENTARY EU SHIPPING OVER 90 EUROS
COMPLIMENTARY SAMPLES WITH EVERY ORDER
15% OFF FOR SIGNING UP TO OUR NEWSLETTER
COMPLIMENTARY EU SHIPPING OVER 90 EUROS
COMPLIMENTARY SAMPLES WITH EVERY ORDER
15% OFF FOR SIGNING UP TO OUR NEWSLETTER
COMPLIMENTARY EU SHIPPING OVER 90 EUROS
COMPLIMENTARY SAMPLES WITH EVERY ORDER
15% OFF FOR SIGNING UP TO OUR NEWSLETTER
COMPLIMENTARY EU SHIPPING OVER 90 EUROS
COMPLIMENTARY SAMPLES WITH EVERY ORDER
15% OFF FOR SIGNING UP TO OUR NEWSLETTER
COMPLIMENTARY EU SHIPPING OVER 90 EUROS
COMPLIMENTARY SAMPLES WITH EVERY ORDER
15% OFF FOR SIGNING UP TO OUR NEWSLETTER
COMPLIMENTARY EU SHIPPING OVER 90 EUROS
COMPLIMENTARY SAMPLES WITH EVERY ORDER
15% OFF FOR SIGNING UP TO OUR NEWSLETTER
COMPLIMENTARY EU SHIPPING OVER 90 EUROS
COMPLIMENTARY SAMPLES WITH EVERY ORDER
15% OFF FOR SIGNING UP TO OUR NEWSLETTER
COMPLIMENTARY EU SHIPPING OVER 90 EUROS
COMPLIMENTARY SAMPLES WITH EVERY ORDER
15% OFF FOR SIGNING UP TO OUR NEWSLETTER
COMPLIMENTARY EU SHIPPING OVER 90 EUROS
COMPLIMENTARY SAMPLES WITH EVERY ORDER
15% OFF FOR SIGNING UP TO OUR NEWSLETTER
COMPLIMENTARY EU SHIPPING OVER 90 EUROS
COMPLIMENTARY SAMPLES WITH EVERY ORDER
15% OFF FOR SIGNING UP TO OUR NEWSLETTER
COMPLIMENTARY EU SHIPPING OVER 90 EUROS
COMPLIMENTARY SAMPLES WITH EVERY ORDER
15% OFF FOR SIGNING UP TO OUR NEWSLETTER

Terms & Conditions

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MURRESKINCARE.COM

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POZASDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEORAZ ZASADY DOSTPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZCE PRZEDSIBIORCÓW
 10. POSTANOWIENIA KOCOWE
 11. WZÓR FORMULARZA ODSTPIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy www.murreskincare.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie moe zrzec sipraw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta nipostanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta sniewane, a w ich miejsce stosuje siprzepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego tepostanowienia niniejszego Regulaminu nie majna celu wyłączaani ograniczajakichkolwiek praw konsumentów przysługujcych im na mocy bezwzgldnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wtpliwoci naley tłumaczyna korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodnoci postanowieniniejszego Regulaminu z powyszymi przepisami, pierwszestwo majte przepisy i naley je stosowa.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.murreskincare.com prowadzony jest przez MURRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000864376; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 5252839207; REGON: 387275560, adres poczty elektronicznej: office@murreskincare.com.
1.2.  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
1.3.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
1.4.  Definicje:
1.4.1.  DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2.  FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.3.  KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.5.  NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.6.  PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.7.  REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.8.  SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.murreskincare.com.
1.4.9.  SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – MURRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000864376; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 5252839207; REGON: 387275560, adres poczty elektronicznej: office@murreskincare.com.
1.4.10.  UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.11.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.12.  USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.13.  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
1.4.14.  ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostpne snastpujce Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.2. Newsletter – korzystanie z Newslettera nastpuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który majbyprzesyłane kolejne edycje Newslettera i klikniciu pola „Zapisz się”.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Newsletter wiadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma moliwość, w kadej chwili i bez podania przyczyny, wypisania siz Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególnoci za porednictwem poczty elektronicznej na adres: office@murreskincare.com lub tepisemnie na adres: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa.
2.2.  Wymagania techniczne niezbdne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje siUsługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urzdzenie multimedialne z dostpem do Internetu; (2) dostp do poczty elektronicznej; (3) włączenie w przegldarce internetowej moliwoci zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3.  Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4.  Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:
2.4.1. Reklamacje zwizane ze wiadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcoraz pozostałe reklamacje zwizane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca moe składana przykład:
2.4.1.1. pisemnie na adres: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa;
2.4.1.2. w formie elektronicznej za porednictwem poczty elektronicznej na adres: office@murreskincare.com.
2.4.2. Zaleca sipodanie przez Usługobiorcw opisie reklamacji: (1) informacji i okolicznoci dotyczcych przedmiotu reklamacji, w szczególnoci rodzaju i daty wystpienia nieprawidłowoci; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składajcego reklamacj– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawc. Wymogi podane w zdaniu poprzednim majformjedynie zalecenia i nie wpływajna skuteczność reklamacji złoonych z pominiciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.3. Ustosunkowanie sido reklamacji przez Usługodawcnastpuje niezwłocznie, nie póniej niw terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złoenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu.

 

3.2.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3.  Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia
3.3.1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu.
3.3.2.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostpnienie Klientowi treci zawieranej Umowy Sprzeday nastpuje poprzez (1) udostpnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomoci e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzeday jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostpnia Klientowi nastpujce sposoby płatnoci z tytułu Umowy Sprzeday:
4.1.1. Płatność gotówkprzy odbiorze osobistym.
4.1.2. Płatnoci elektroniczne i płatnoci kartpłatniczza porednictwem serwisu Stripe.com – moliwe aktualne sposoby płatnoci okrelone sna stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczcej sposobów płatnoci oraz na stronie internetowej https://stripe.com/en-pl.
4.1.2.1. Rozliczenia transakcji płatnociami elektronicznymi i kartpłatniczprzeprowadzane szgodnie z wyborem Klienta za porednictwem serwisu Stripe.com. Obsługpłatnoci elektronicznych i kartpłatniczprowadzi:
4.1.2.1.1. Stripe.com - spółka Stripe Payments Europe, Ltd. (1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia).
4.2. Termin płatnoci:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatnoci elektronicznych albo płatnoci kartpłatnicz, Klient obowizany jest do dokonania płatnoci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeday.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatnoci gotówkza pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowizany jest do dokonania płatnoci przy odbiorze przesyłki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.2. Sprzedawca udostpnia Klientowi nastpujce sposoby dostawy Produktu: 5.2.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba e w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o rónych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuszy podany termin, który jednak nie moe przekroczy7 Dni Roboczych. Pocztek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy siw nastpujcy sposób:
5.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatnoci elektronicznych lub kartpłatnicz– od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatnoci gotówkza pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzeday.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
6.2.  Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
6.3.  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1.  pisemnie na adres: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa;
6.3.2.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@murreskincare.com.
6.4.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5.  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6.6.  Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
6.7.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2.  Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
7.3.  Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
7.4.  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
8.1.1.  pisemnie na adres: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa;
8.1.2.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@murreskincare.com.
8.2.  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1.  dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2.  dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6.  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa.
8.7.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8.  Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1.  Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3.  W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.9. Prawo odstpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.9.1. (1) o wiadczenie usług, jeeli Sprzedawca wykonał w pełni usługza wyranzgodkonsumenta, który został poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spełnieniu wiadczenia przez Sprzedawcutraci prawo odstpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zaley od wahana rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogwystpiprzed upływem terminu do odstpienia od umowy; (3) w której przedmiotem wiadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem wiadczenia jest Produkt ulegajcy szybkiemu zepsuciu lub majca krótki termin przydatnoci do uycia; (5) w której przedmiotem wiadczenia jest Produkt dostarczany w zapiecztowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie mona zwrócize wzgldu na ochronzdrowia lub ze wzgldów higienicznych, jeeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem wiadczenia sProdukty, które po dostarczeniu, ze wzgldu na swój charakter, zostajnierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem wiadczenia snapoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzeday, a których dostarczenie moe nastpidopiero po upływie 30 dni i których wartość zaley od wahana rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyranie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeeli Sprzedawca wiadczy dodatkowo inne usługi nite, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niczęści zamienne niezbdne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem wiadczenia snagrania dwikowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecztowanym opakowaniu, jeeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjtkiem umowy o prenumerat; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o wiadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych nido celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług zwizanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeeli w umowie oznaczono dzielub okres wiadczenia usługi; (13) o dostarczanie treci cyfrowych, które nie szapisane na noniku materialnym, jeeli spełnianie wiadczenia rozpoczęło siza wyranzgodkonsumenta przed upływem terminu do odstpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawco utracie prawa odstpienia od umowy.
8.10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczce konsumenta stosuje siod dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia równiedo Usługobiorcy lub Klienta bdcego osobfizycznzawierajcumowbezporednio zwizanz jej działalnocigospodarcz, gdy z treci tej umowy wynika, e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikajcego w szczególnoci z przedmiotu wykonywanej przez nidziałalnoci gospodarczej, udostpnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoci Gospodarczej.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9.2.  Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3.  Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4.  Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.5.  Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.6.  Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.  Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane sw jzyku polskim.
10.2.  Zmiana Regulaminu:
10.2.1.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wanych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatnoci i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływajna realizacjpostanowieniniejszego Regulaminu.
10.2.2.  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze cigłym zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorc, jeeli zostały zachowane wymagania okrelone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyszeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstpienia od umowy.
10.2.3.  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niumowy cigłe (np. Umowa Sprzeday) zmiany Regulaminu nie bdw aden sposób naruszapraw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejcia w ycie zmian Regulaminu, w szczególnoci zmiany Regulaminu nie bdmiały wpływu na juskładane lub złoone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeday.
10.3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie majzastosowanie powszechnie obowizujce przepisy prawa polskiego, w szczególnoci: Kodeksu Cywilnego; ustawy o wiadczeniu usług drogelektronicznz dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właciwe przepisy powszechnie obowizujcego prawa.
10.4.  Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowizujcych w pastwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierajcego umowz Usługodawc/Sprzedawc, których nie mona wyłączyw drodze umowy. Usługodawca/ Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronprzyznanmu na podstawie przepisów, których nie mona wyłączyw drodze umowy.

11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten naley wypełnii odesłatylko w przypadku chci odstpienia od umowy)

– Adresat:

MURRE SPÓŁKA Z OGRANICZONODPOWIEDZIALNOCIPlac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa murreskincare.com office@murreskincare.com

– Ja/My(*) niniejszym informuj/informujemy(*) o moim/naszym odstpieniu od umowy sprzeday nastpujcych rzeczy(*) umowy dostawy nastpujcych rzeczy(*) umowy o dzieło polegajcej na wykonaniu nastpujcych rzeczy(*)/o wiadczenie nastpujcej usługi(*)

 • –  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 • –  Imii nazwisko konsumenta(-ów)

 • –  Adres konsumenta(-ów)

 • –  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 • –  Data

  (*) Niepotrzebne skreli.